آزمون بازشناسی


Recognition test


 • عنوان فارسی: آزمون بازشناسی
 • عنوان انگلیسی: Recognition test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Recognition, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder.
 • کاربرد: ارزيابی پردازش اطلاعات در PTSD و GAD
 • سازنده: احمد جمعه‌پور
 • سال ساخت: 1370
 • تعداد سوال: 128 نشانه
 • زیر مقیاس: 16 نشانه تهديد اجتماعی، 16 نشانه تهديد مربوط به PTSD، شانزده نشانه تهديد بدنی، 16 نشانه مثبت به اضافه 64 نشانه ديگر
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: برای يادآوری هرنشانه صحيح يک نمره به آزمودنی داده شد. حداکثر نمره 16 می‌باشد.
 • رفرانس: