آزمون يادآوری آزاد


Free Recall Test


 • عنوان فارسی: آزمون يادآوری آزاد
 • عنوان انگلیسی: Free Recall Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Memory, Mental recall
 • کاربرد: سنجش حافظه آشکار
 • سازنده: فقفوريان
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 24 واژه
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: صفحه‌ای حاوی 24 واژه خوشايند و ناخوشايند که از منابع مختلف ترجمه گرديده است به مدت 90 ثانيه به آزمودنی ارائه شده و از آن‌ها می‌خواهيم تمام واژه‌ها را به دقت بخوانندو سعی کنند که درباره معنا و مفهوم هر واژه تصوراتی بنمايند. سپس به مدت 5 دقيقه توجه آزمودنی‌
 • نحوه نمره گذاری: هر يادآوری صحيح 1 نمره
 • رفرانس: