مقياس اميدواری


Hope scale


 • عنوان فارسی: مقياس اميدواری
 • عنوان انگلیسی: Hope scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Hopelessness
 • کاربرد: جهت بررسی ميزان اميدواری در گروه‌ها
 • سازنده: ميلر
 • سال ساخت: 1988
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی ، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: در برابر هر جنبه که نماينده يک نشانه رفتاری است جملاتی بدين شرح نوشته شده‌اند: بسيار بد = 1، مخالف= 2، بی‌تفاوت= 3، موافق= 4، بسيار موافق= 5. هر فرد با انتخاب جمله‌ای که در رابطه با او صدق می‌کند امتيازی کسب می‌کند. ارزشهای نمره‌ای هر جنبه از يک تا پنج تغيير می‌کند. جمع امتيازات کسب شده بين اميدواری يا عدم اميدواری است- در آزمون ميلر دامنه امتيازات کسب شده از 40 تا 200 متغيير می‌باشد. چنانچه فردی امتياز 40 را کسب کند کاملاً درمانده تلقی می‌شود و نمره 200 حداکثر اميدواری را نشان می‌دهد. و يازده شماره از پرسشنامه ميلر از ماده‌های منفی تشکيل شده که اين شماره‌ها عبارتند از: (11 و 13 و 16 و 18 و 25 و 27 و 28 و 2 31 و 33 و 34 و 38 و 39) در ارزشيابی و نمره‌گذاری اين شماره‌ها برعکس نمره می‌گيرند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Hope scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي دارد(ميلر و پاور 1988).
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي ضريب پايايي در بررسي بازآزمون 95/0 گزارش شد به فاصله دو هفته (ميلر و پاور 1988) Miller, J.F, Powers, M .Development of an instrument of measure Hope Nursing research. (1988).
 • توضیحات دیگر: 0