پرسشنامه نااميدی بک


Beck hopelessness scale (BHS)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نااميدی بک
 • عنوان انگلیسی: Beck hopelessness scale (BHS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Dysthymic disorder
 • کاربرد: اين پرسشنامه به منظور اندازه‌گيری ميزان انتظارات منفی فرد از حوادث آينده ساخته شده و در مورد افراد افسرده که چگونه دنيا، آينده و تجارب شخصی خود را تفسير می‌کنند می‌باشد.
 • سازنده: بک Beck
 • سال ساخت: 1976
 • تعداد سوال: شامل 20 عبارت صحيح و غلط براي ارزيابي انتظارات فرد زماني كه با يك موقعيت ناپسند زندگي مواجه مي‌شود مي‌باشد.
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: به صورت کتبی و شفاهی قابل اجراست.
 • نحوه نمره گذاری: دامنه تغييرات اين آزمون از صفر تا 20 می‌باشد و هر چه فرد به نمره 20 نزديکتر باشد ميزان نااميدی بيشتر است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Beck hopelessness scale (BHS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: برابر با نمونه اصلي (0.93) به دست آمد(غرايي، 1372).[غرايي،بنفشه(1372).بررسي پاره اي از الگوهاي شناختي در بيماران مبتلا به همبودي اضطراب و افسردگي.پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني.انستيتو روانپزشكي تهران.]
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Beck hopelessness scale (BHS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي معناداري بين HS و پرسشنامه افسردگي بك پيدا شده است (56/0). (راتز، وينبك و بك، 1969)در يك نمونه 68 نفري از بيماران بستري به دليل خودكشي همبستگي در حد 68/0 مينكون، بركمن و بك، (1973) در يك نمونه 224 نفري از بيماران غيربستري در مركز شناخت درماني، همب
 • توضیحات دیگر: 0