افسردگی هاميلتون (يا مقياس درجه بندی هاميلتون برای افسردگی)


Hamilton Depression Inventory.


 • عنوان فارسی: افسردگی هاميلتون (يا مقياس درجه بندی هاميلتون برای افسردگی)
 • عنوان انگلیسی: Hamilton Depression Inventory.
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Depression, Depressive disorder, Adjustment disorder, Dysthymic disorder, Bipolar disorder, Seasonal affective disorder.
 • کاربرد: جهت ارزيابی ميزان و شدت افسردگی
 • سازنده: ماکس هاميلتون Hamilton
 • سال ساخت: 1960
 • تعداد سوال: 24 (17 ماده مقياس اصلي مقياس هاي 21 و 24 و 26 ماده‌اي هم موجود است)
 • زیر مقیاس: 8 ماده به نشانه های جسمی ، 5 ماده به نشانه های رفتاری ،‌2 ماده به نشانه های شناختی ،‌2 ماده به عواطف اختصاص دارد. ماده ای که در رابطه با علايم ميان فردی باشد وجود ندارد ولی تمام علايم افسردگی را شامل می گردد. يعنی يک ماده برای هر يک از حالت های خوردن ، سک
 • نحوه اجرا: سؤالات آن به طور فردی به وسيله يک ارزياب در طول يک مصاحبه نمره‌گذاری می‌گردد.
 • نحوه نمره گذاری: اين پرسشنامه به طور کلی شامل 24 عبارت می‌شود که از 0 تا 4 براساس شدت نمره‌گذاری شده است. هر سوال يا ماده در يک درجه بندی صفر تا 3 نمره ای تا صفر تا 4 نمره ای ( بنا بر نوع مقياس ) تنظيم شده است که نمره مجموع ، از جمع بستن سوال ها حاصل می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Hamilton Depression Inventory.
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: توسط لادن فتي (1370) 66/0 گزارش شده. فتي ، لادن(1370). مقايسه كارآيي رويارويي توام با جلوگيري از پاسخ و كلوميرامين وتركيب اين دو روش در درمان اختلال وسواس فكري-عملي . پايان نامه كارشناسي ارشد باليني. انستيتو روان پزشكي تهران. توسط توزنده‌جاني (1372) 65/0
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Hamilton Depression Inventory.
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در زمينه اعتبار مقياس هاميلتون و همبستگي با ديگر شيوه‌هاي ارزيابي كننده، مطالعاتي انجام شده است. همبستگي با درجه‌بندي‌هاي كلي در حدود 84/0 توسط بچ و همكاران (1975) و 98/0 توسط بيگز و همكاران (1977) بوده است. همبستگي با ابزارهاي خودسنجي افسردگي (SDD) 60/0
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي در حدود 94/0 گزارش شده هر چند در بعضي از ماده‌هاي خاص اين پايايي كمتر بوده است. پايايي ارزيابان در حد عالي گزارش شده (حدود 94/0)، هر چند در بعضي از ماده‌هاي خاص اين پايايي كمتر بوده است (بچ و همكاران، 1975؛ شاوه، 1985؛ به نقل از هرسن و بلاك، 1988.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اعتبارسنجش دروني حدود 84/0 تا 90/0 مي‌باشد (كاردل و همكاران 1973) شواب و همكاران (1976) همبستگي كل ماده‌ها را با دامنه‌اي بين 45/0 تا 78/0 و اوهارا و رم (1985) اين همبستگي را بين 22/0 تا 67/0 گزارش كرده‌اند (به نقل از ويسمن و ميلر، 1989). Whisman. Mark: A
 • توضیحات دیگر: 0