پرسشنامه شخصيتی برن رويتر


Bernreuter Personality Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شخصيتی برن رويتر
 • عنوان انگلیسی: Bernreuter Personality Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت -سنجش شخصيت - پرسشنامه شخصيتی -Personality- Personality Tests- Personality Assessment
 • کاربرد: سنجش شخصيت برای افراد 16 سال به بالا
 • سازنده: برن رويتر(Bernreuter) در دانشگاه استنفورد آمريکا
 • سال ساخت: بين سالهاي 1930 تا1931
 • تعداد سوال: 125
 • زیر مقیاس: 6 زير مقياس 1- تمايل به عصبی بودن 2- سلطه جويی - سلطه پذيری - باخردبودن - اعتماد به نفس - درونگرايی برونگرايی - اجتماعی بودن
 • نحوه اجرا: هم به صورت گروهی و هم بصورت فردی در حدود 25 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی بايستی هر سوال را بخواند و جواب خود را که بصورت آری ،نه و يا نمی دانم است انتخاب کند . بعد از آنکه پاسخ آزمودنی بدست آمد به روشهای خاصی آنهارا مورد تجزيه و تحليل قرارداده با استفاده از روشهای آماری می توان به چگونگی شخصيت و خلق و خوی آزمودنی پی برد و مثلاً او را در گروه بيماران نوروتيک ،افراد برونگرا يا درونگرا و غيره قرارداد.(برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به گنجی، حمزه،1381، ارزشيابی شخصيت(پرسشنامه ها)، نشر ساوالان)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Bernreuter Personality Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: چهار وضعيت اندازه گيري شده توسط پرسشنامه با چهار وضعيت اندازه گيري شده توسط آزمودنيهايي كه روايي آنها قبلا به اثبات رسيده است همساني دارد.(گنجي،حمزه – 1375 – آزمونهاي رواني – انتشارات آستان قدس رضوي - ).
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي آزمون به روش تنصيف برابر با 78/0 بدست آمد. (گنجي،حمزه – 1375 – آزمونهاي رواني – انتشارات آستان قدس رضوي ).
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Bernreuter Personality Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي آزمون از طريق همبستگي نتايج آن با نتايج آزمونهايي كه روايي آنها قبلاً تاييدشده بود تقزيباً بين 79/0 تا 94/0 براي مقياسهاي مختلف بوده است.(به نقل از گنجي، حمزه،1381، ارزشيابي شخصيت(پرسشنامه ها)، نشر ساوالان .)
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي اين آزمون كه با روش اجراي مجدد به دست آمد بين 78/0 تا 92/0 براي مقياسهاي مختلف بوده است. .(به نقل از گنجي، حمزه،1381، ارزشيابي شخصيت(پرسشنامه ها)، نشر ساوالان .)
 • توضیحات دیگر: 0