آزمون شنيداری - کلامی ری(RAVLT)


Ray Auditory - Verbal Learning Test


 • عنوان فارسی: آزمون شنيداری - کلامی ری(RAVLT)
 • عنوان انگلیسی: Ray Auditory - Verbal Learning Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: برای سنجش پردازش ديداری - فضايی ،حافظه و کارکرد اجرايی در جمعيت بيماران
 • سازنده: اين تست توسط آندره ری در فرانسه ساخته شده است و فرم حاضر در استراليا توسط گرم سنيور اصلاح و استاندارد شده است.
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: ابتدا از مراجع خواسته می شود يک فهرست 15 کلمه بی ارتباط فهرست A را که پنج بار برايش تکرار می شود به ياد آورد سپس فهرستی شامل 15 کلمه بی ارتباط ديگر فهرست B که بالقوه به منظور مداخله در يادگيری قبلی بکار می رود به وی ارائه و پس از آن از او خواسته می شود هر
 • نحوه نمره گذاری: طبق جدول هنجارشده(برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به کتاب راهنمای سنجش روانی،تاليف مارنات،ترجه شريفی و نيکخو،انتشارات رشد)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Ray Auditory - Verbal Learning Test
 • عنوان: روايي فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777همبستگي بين 50/0 تا 65/0 بين بين گروههاي عاملي RAVLT و ساير ابزارهاي يادگيري تاييد بيشتري بر روايي اين آزمون است. يك مطالعه تحليل عاملي در مورد افراد بهنجار نشان مي دهد كه اين آزمون كاركردهاي احتساب ،ذخيره كردن و بازيابي را اندازه گيري مي كند(وكيل و بل
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Ray Auditory - Verbal Learning Test
 • عنوان: روايي فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: عزيزيان و اميري(1379-1380) در پژوهشي كه بر روي 120 نفر دانش آموز كه شامل 60 دانش آموز با اختلال يادگيري (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز عادي (‌30 دختر و 30 پسر) در شهر اصفهان‌ انجام شد براي محاسبه روايي از خرده آزمون حافظه عددي وكسلر استفاده كردند و ضري
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Ray Auditory - Verbal Learning Test
 • عنوان: پايايي فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: عزيزيان و اميري(1379-1380) در پژوهشي كه بر روي 120 نفر دانش آموز كه شامل 60 دانش آموز با اختلال يادگيري (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز عادي (‌30 دختر و 30 پسر) در شهر اصفهان‌ انجام شد براي محاسبه پايايي از روش بازآزمايي استفاده كردند و ضريب پايايي بدست
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Ray Auditory - Verbal Learning Test
 • عنوان: پايايي فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: اعتباربازآزمايي RAVLT در فاصله زماني يكسال در حد متوسط برابر با 55/0 گزارش شده است .(اسنو،تيرني،فيشر و ريد 1988، به نقل از مارنات،1384- راهنماي سنجش رواني- ترجمه شريفي و نيكخو- انتشارات رشد) 2)بالاترين ضريب اعتبار براي مجموع كلمه هاي يادآوري شده براي 5 كو
 • توضیحات دیگر: 0