آزمون مکعبهای کهس


Kohs Block test or Kohs Block Design Test


 • عنوان فارسی: آزمون مکعبهای کهس
 • عنوان انگلیسی: Kohs Block test or Kohs Block Design Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش - سنجش هوش- آزمونهای هوشی - Intelligence -Intelligence Tests- - intelligence assessment
 • کاربرد: يک ازمون شناختی برای اندازه گيری هوشبهر افراد 3 تا 11ساله مستقل از فرهنگ
 • سازنده: کهس(Kohs)
 • سال ساخت: 1920
 • تعداد سوال: 16 عدد مكعب رنگي و 17 كارت با طراحي ها و رنگهاي مختلف
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: بصورت فردی، هر تصوير بر روی کارت سفيدرنگی چاپ شده است. روی هر کارت شماره اصلی تصوير و زمان اجرای آن نوشته شده است. تصاوير به ترتيب اجرا چيده شده و مجموعه آنها دفترچه ای را بوجود آورده است. جهت عرضه کردن تصاوير به صورتی است که آزمودنی بتواند شمارهئاصلی آن
 • نحوه نمره گذاری: نمره به تصاوير 1 تا 17 داده می شود.ساختن هر تصوير بايد در زمان لازم انجام گيرد و هر تصويری که در پايان زمان لازم بطور کاملاً صحيح ساخته نشود نمره ای کسب نمی کند. وقتی آزمودنی موفق می شود يعنی می تواند به کمک مکعبها مدل ارائه شده را بطور کامل بسازد،نمره ای که به او تعلق می گيرد بر حسب زمان صرف شده فرق می کند. تعداد امتيازات و زمان لازم برای ساختن تصاوير نيز متفاوت است.شيوه نمره گذاری و زمان لازم برای نمرات مختلف روی برگ نمره گذاری قيدشده است.
 • رفرانس: