افسردگی بک


Beck Depression Inventory (BDI)


 • عنوان فارسی: افسردگی بک
 • عنوان انگلیسی: Beck Depression Inventory (BDI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Depression, Depressive disorder, Adjustment disorder, Dysthymic disorder Bipolar disorder, seasonal Affective disorder
 • کاربرد: وجود و شدت علايم افسردگی را در بيماران روانپزشک و جمعيت‌های نرمال و نيز نوجوانان و بزرگسالان اندازه‌گيری می‌کند.
 • سازنده: بک Beck
 • سال ساخت: 1961 و در سال 1971 تجديدنظر شد.
 • تعداد سوال: 21
 • زیر مقیاس: در اين آزمون دوماده به حالت شخص اختصاص يافته، يازده ماده به محتوای شتاختی افسردگی، دو ماده به رفتار آشکار، پنج ماده به نشانه های جسمی و يک ماده هم به نشانه‌های بين فردی اختصاص يافته است.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی. اجرای اين آزمون حدود ده دقيقه می‌گيرد و لازم است سواد فرد در حدود دوره تحصيلات ابتدايی باشد و از پاسخ‌دهنده خواسته می‌شود پس از مطالعه هر ماده، گزينه‌ای را که بيشتر در مورد او صدق می‌کند انتخاب کند.
 • نحوه نمره گذاری: نمره کمتر از 10 حداقل افسردگی. نمره 10 تا 18 افسردگی خفيف يا متوسط، نمره 19 تا 29 افسردگی متوسط شديد، نمره 30 تا 63 افسردگی شديد. نمره صفر تا 9 نشانه بهنجاربودن، نمره 10 تا 15 نشانه افسردگی ضعيف ، نمره 16 تا 23 نشانه افسردگی متوسط و نمره بالاتر از 24 نشانه افسردگی شديد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Beck Depression Inventory (BDI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بك با افسردگي هاميلتون در آزمودني‌هاي ايراني 66/0، همبستگي سؤالات با نمره كل 31/0 تا 68/0 (بخشاني و همكاران 1372) بخشاني، نورمحمد؛ ذوالفقاري. فضيله ؛ بوالهري، جعفر و براهني. محمدتقي (1372) بررسي اثربخشي روش رفتاري- شناختي در درمان حالات اضطرا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: يزدان دوست (1988) برروي 375 نفر از افراد عادي، با روش بازآزمايي 4 ماهه : پايايي 49/0 (نقل از حناسابزاده 1378) حناسابزاده اصفهاني ، ديم (1378). بررسي كارايي درمان شناختي رفتاري روي نگرش‌هاي ناسالم و علايم افسردگي در نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگي (مطال
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي تصنيف مقياس با استفاده از رول تصحيح اسپيرمن- براون 81/0 بود . (پورشهباز، 1372) پورشهباز، عباس .(1372) .رابطه بين ارزيابي ميزان استرس رويدادهاي زندگي و تيپ شخصيت در بيماران مبتلا به سرطان خون. پايان نامه ارشد باليني، انستيتو روانپزشكي تهران. ضريب پا
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Beck Depression Inventory (BDI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه دارد.(بك و همكاران 1988) Beck, A.T., Stees, R.A., Garbin, M.G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory. Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: بك (1976) همبستگي بين نمرات BDI و درجه‌بندي باليني روان‌پزشكان روي 1000 نفر بيمار افسرده بين 65/0 تا 91/0 بود. - ميانگين BDI با مقياس درجه‌بندي روانپزشكي هاميلتون 73/0 (HRSD)، مقياس خودسنجي 7.6/0 زونگ، مقياس افسردگي پرسشنامه تشخيصي چندوجهي مينه سوتا 76/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بك در سال 1972 پايايي اين پرسشنامه را . براساس بازآزمايي: 48/0 تا 86/0 گزارش كرده.(دانش منفرد، 1380) دانش منفرد و فاطمه (1380) بررسي ارتباط نگرش‌هاي ناكارآمد و بروز نشانه‌هاي افسردگي در نوجوانان شهر تهران . انستيتو روانپزشكي تهران..(دانش منفرد، 1380) دانش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا 87/0(بك، استيز و گاربين، 1988) Beck, A.T., Stees, R.A., Garbin, M.G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory. Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: بك در سال 1972 پايايي اين پرسشنامه را با روش اسپيرمن- براون در حدود 93/0 گزارش شد. بر اساس بررسي هاي ميلر و سليگمن ضريب پايايي دو نيمه با تصحيح اسپيرس- براون برابر 0/93 ( هرسن و بلاك، 1988).
 • توضیحات دیگر: 0