فرم ارزيابی اختلال‌های تفکر


Thought disorder scale


 • عنوان فارسی: فرم ارزيابی اختلال‌های تفکر
 • عنوان انگلیسی: Thought disorder scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Schizophrenia and Disorder with / Mental disorders psychotic features, Schizotypal Personality Disorder, dementia
 • کاربرد: جهت ارزيابی نوع و شدت اختلال تفکر بيماران به‌خصوص سايکوتيکها
 • سازنده: عصمت دانش
 • سال ساخت: 1368
 • تعداد سوال: 43 ماده
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: پرکردن فرم‌های ارزيابی در طی يک مصاحبه بالينی توسط متخصص
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 5 درجه ای از هيچ تا خيلی زياد. ( هيچ= صفر ، خيلی زياد= 4 نمره)
 • رفرانس: