پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت(NEO)


Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R


 • عنوان فارسی: پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت(NEO)
 • عنوان انگلیسی: Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت -سنجش شخصيت - پرسشنامه شخصيتی -Personality- Personality Tests- Personality Assessment
 • کاربرد: بررسی ابعاد شخصيت
 • سازنده: اين آزمون شخصيتی ابتدا بر اساس سه بعد نوروزگرايی - برونگرايی - و پذيرندگی ساخته شد و بعدها در فرم تجديد نظرشده آن کاستا(Costa) و مک کوری 1992 دو بعد وظيفه شناسی و همسازی را به ان اضافه کردند. ........................................................ فرم کو
 • سال ساخت: 1992 ............... 1985 ترجمه 1381
 • تعداد سوال: 240 .............. فرم كوتاه 60 سؤال
 • زیر مقیاس: پنج عامل روان نژندی - برونگرايی - انعطافپذيری - دلپذيربودن و بيداری وجدان ............................................................................................ درفرم کوتاه هر عامل با 12 سوال سنجیده می‌شود.
 • نحوه اجرا: فردی برای افراد 17 سال بالا و زمان اجرا در حدود 30 تا 40 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: نمره گذاری بر اساس مقياس فاصله ای ليکرت به شرح زير است: کاملا مخالفم1 ،مخالفم2،نظری ندارم3،موافقم4 و کاملاًموافقم 5. اگر آزمودنی به 150 سوال يا بيشتر از آن پاسخ موافقم و کاملاً موافقم داده باشد،آن پاسخنامه بی اعتبار است.اگر پاسخنامه حاوی پنجاه مورد موافقم و کاملا موافقم يا کمتر از آن باشد آن پاسخنامه نيز بی اعتبار شناخته می شود.اگر پاسخ کاملا مخالفم در بيش از شش سوال متوالی ،موافقم در بيش از 9 سوال متوالی،نظری ندارم در بيش از ده سوال متوالی،و کاملاً موافقم نيز در بيش از 9 سوال متوالی داده شود نمره گذاری پاسخنامه بی اعتبار شناخته می شود. . نمرات مقياس با جمع بستن آيتمهای هر بعد و پس از نمره گذاری معکوس بعضی از آيتمها مطابق دستورالعمل بدست می آيد. ........................................................................................ آيتم ها در قالب مقياس ليكرتي 5 درجه اي (كاملاً مخالف=0، مخالف=1، بي تفاوت=2، موافق=3، كاملاً موافق=4) نمره گذاري مي شود. نمرات مقياس با جمع بستن 12 آيتم براي هر بعد و پس از نمره گذاري معكوس بعضي آيتم ها بدست مي آيد.
 • رفرانس: حق شناس ،حسن 1378 – هنجاريابی آزمون شخصيتی NEO فرم تجديدنظرشده – مجله انديشه و رفتار – سال 4 – شماره 2 – صص 47-38 .......................................... روشن چسلي، رسول؛ شعيري، محمدرضا؛ عطري فرد، مهديه؛ نيكخواه، اكبر؛ قائم مقامي، بهاره و رحيمي راد، اك
 • آزمون مرجع: Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار: 1)شكركن و همكاران(1385) روايي پرسشنامه NEO را بين 20/0- تا 81/0 برآورد كرده اند كه همگي اين ضرايب با دامنه معني داري 001/0 تا 06/0 گزارش شده است.(شكركن،ح-خجسته مهر،ر-عطاري،ي-حقيقي،ج و شهني ييلاق،م- 1385- بررسي ويژگيهاي شخصيتي ،مهارتهاي اجتماعي ،سبكهاي دلب
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي پرسشنامه نئو توسط اساتيد و صاحبنظران متخصص مورد تاييد قرار گرفته است.(خاكپور(1383)- بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد شغلي(وظيفه اي،زمينه اي) مديران مدارس راهنمايي شهر همدان در سال تحصيلي 83-82- پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموز
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: جهت روايي آزمون NEO از همبستگي بين دو شكل گزارش شخصي (S) و شكل ارزيابي مشاهده گر(R) استفاده شد كه حداكثر همبستگي به ميزان 66/0 در عامل برونگرايي و حداقل به ميزان 45/0 در عامل دلپذيري بود.(به نقل از اماني ،ف و حيدري،م – 1385- رابطه سبك اسناد با عوامل پنجگا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: حق شناس(1378) در پژوهش خود ،پايايي آزمون شخصيتي نئو را به روش بازآزمايي و با ميانگين 6-7 ماه بر روي 26 آزمودني از 53/0 تا 76/0 براي مقياسهاي آزمون گزارش كرده است.(حق شناس، حسن، 1378، هنجاريابي آزمون شخصيتي نئو ،فرم تجديدنظرشده، مجله انديشه و رفتار بهار 13
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)آلفاي كرونباخ محاسبه شده بر روي 40 نفر از كارشناسان وزارت كشاورزي برابر با 74/0 محاسبه شده است.ضريب قابليت اعتماد براي N= 0/85,E = 0/7,O = 0/68,A= 0/64 , C= 0/82 است.(حجازي،يوسف – ايرواني ،محمود – 1381 – رابطه ميان ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد شغلي – مجله ر
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: در پژوهشي كه حقيقي و همكاران 1383 بر روي 320 هنرمند و 80 آزمودني غير هنرمند كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند اجرا كردند براي محاسبه پايايي از روش تصنيف استفاده شد كه نتايج آن براي مقياسهاي نوروزگرايي،برونگرايي،بازبودن،توافق،وجداني بودن و كل مقياس به ترت
 • توضیحات دیگر: 0