پرسشنامه شخصيتی چند وجهی مينه سوتا(MMPI)فرم کوتاه


Minnesota Multiphasic Personality Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شخصيتی چند وجهی مينه سوتا(MMPI)فرم کوتاه
 • عنوان انگلیسی: Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت - پرسشنامه شخصيتی -ارزشيابی شخصيت - Personality-Personality Test- Personality Inventory- Personality Assessment
 • کاربرد: جهت سنجش اختلالات بالينی
 • سازنده: هاتاوای(Hathavay) و مک کينلی(Mckinley)
 • سال ساخت: ابتدا در سال 1943 منتشر شد.فرم كوتاه اين آزمون در سال 1968 توسط كينكانن منتشرشده است.
 • تعداد سوال: 71
 • زیر مقیاس: 8 مقياس بالينی(هيپوکندريا،افسردگی،هيستری،انحرافات اجتماعی،پارانويا،ضعف روانی،اسکيزوفرنيا و هيپومانيا) و 3 مقياس روايی(l,F,K )
 • نحوه اجرا: هم به صورت انفرادی و هم بصورت گروهی، در مورد افرادی که سنشان 16 يا بالاتر است و از توانايی خواندن در سطح کلاس هشتم برخوردارند. در حدود نيم ساعت
 • نحوه نمره گذاری: نمره گذاری بوسيله 11 کليد صورت می گيرد. نمرات آزمودنی در هر مقياس به فرمی که برای نمايش نيمرخ روانی فرد تهيه شده است منتقل می گردد. و در تفسير نيمرخ روانی از روش رمزگردانی و شکل کلی آن استفاده می شود.برای تفسير آزمون نخست نمرات خام به نمرات استاندارد شده T با ميانگين 50 و انحراف استاندارد 10 تبديل می شوند. سپس با توجه به نمرات استاندارد آزمودنی نيمرخ روانی رسم می شود. اگر نمره فرد بين 1- و1 انحراف استاندارد(بين 40 تا 60 باشد) فرد نرمال است.ولی اگر نمره آزمودنی بين 1 تا 2 انحراف استاندارد باشد(يعنی بين 60 تا 70 باشد) در اين حالت می گويند نيمرخ برافراشتگی خفيف دارد و نشانگر گرايش فرد به بيماری می باشد. همچنين نمره T معادل 70 يا بالاتر باشد،يعنی دو انحراف معيار بالاتر از ميامگين باشد می گويند نيمرخ برافراشتگی زيادی دارد و چنين نمره ای بيانگر بيماربودن فرد است.
 • رفرانس: فتحی،غلامرضا،1385 ، هنجاريابی پرسشنامه ی شخصيتی چند وجهی مينه سوتا (MMPI) بر روی دانش آموزان دوره ی متوسطه استان لرستان
 • آزمون مرجع: Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: شبارد و همكاران 1988- روايي سازه آزمون MMPI را مورد بررسي قراردادند و آن را مطلوب گزارش كرده اند.( به نقل از خداياري فرد و همكاران،1386، خانواده درماني شناختي رفتاري هراه با كايروپراكتيك در درمان اختلالات روان تني – مجله پژوهش در سلامت روانشناختي دانشگاه
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777پژوهشهاي اوليه توسط كاستان(1945)، و ليتل و شنيدمن(1959) نشان داد كه MMPI در مقايسه با ساير ابزارهاي سنجش استاندارد نسبتاً دقيقتر است.گارب(1948) به اين نتيجه رسيد كه MMPI به تنهايي از شرح حال اجتماعي دقيقتر است نسبت به آزمونهاي فرافكني برتري دارد .(به ن
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: هانسلي،هنسون و پاركر 1988 در مطالعات متعدد درباره MMPI چنين نتيجه گرفتند كه همه مقياسهاي اين پرسشنامه پايا هستند و دامنه تغيير ضرائب پايايي آنها از 71/0(مقياس Ma) تا 84/0(مقياس Pt) است(به نقل از مارنات1384،راهنماي سنجش رواني (جلداول) ، ترجمه شريفي و نيكخو
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضرايب دو نيمه كردن آزمون MMPI در حد متوسط مي باشد و داونه تغييرات آن از 50/0 تا 96/0 با ميانه اي بالاتر از 70/0 است(هانسلي،1988- به نقل از مارنات1384،راهنماي سنجش رواني (جلداول) ، ترجمه شريفي و نيكخو، انتشارات سخن)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار: 1)اخوت براهني و شاملو1370 ضريب روايي آزمون را 70/0 تا 80/0 گزارش كرده اند.(به نقل از كاظمي،مهناز،1383- اثربخشي آموزش گروهي به شيوه شناختي بر كاهش اختلالات خلقي در بين كارگران 25 تا 35 ساله كارخانه هاي سنگبري شهرك صنعتي محمودآباد اصفهان – پايان نامه كارشنا
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: به منظور احراز روايي آزمون از روايي سازه استفاده شد. در بررسي روايي سازه آزمون ،ضريب همبستگي بين نمرات دانش آموزان در پرسشنامه MMPI با پرسشنامه شخصيتي وود ورث و مقياس شكايات جسماني(So) پرسشنامه Scl-90_R محاسبه و براي مقياسهاي باليني خودبيمارانگاري افسردگي
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: فتحي در پژوهشي كه بر روي دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان انجام داد ضريب پايايي كل آزمون به روش كودر ريچاردسون و آلفاي كرونباخ را 91/0 محاسبه كرد كه در سطح 001/0 معنادار است. . (فتحي،غلامرضا،1385 ، هنجاريابي پرسشنامه ي شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMPI)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بهزادپور1376 با روش بازآزمايي ضريب پايايي آزمون را 68/0 تا 81/0 محاسبه نموده است.( به نقل از كاظمي،مهناز،1383- اثربخشي آموزش گروهي به شيوه شناختي بر كاهش اختلالات خلقي در بين كارگران 25 تا 35 ساله كارخانه هاي سنگبري شهرك صنعتي محمودآباد اصفهان – پايان نام
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)فتحي در پژوهشي كه بر روي دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان انجام داد ضريب پايايي كل آزمون به روش كودر ريچاردسون و آلفاي كرونباخ را 91/0 محاسبه كرد كه در سطح 001/0 معنادار است. . (فتحي،غلامرضا،1385 ، هنجاريابي پرسشنامه ي شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMP
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: فتحي در پژوهشي كه بر روي دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان انجام داد ضريب پايايي كل آزمون به روش تنصيف را 94/0 محاسبه كرد كه در سطح 001/0 معنادار است. . (فتحي،غلامرضا،1385 ، هنجاريابي پرسشنامه ي شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMPI) بر روي دانش آموزان دوره
 • توضیحات دیگر: 0