پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد(GBI)


Geldard Burnout Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد(GBI)
 • عنوان انگلیسی: Geldard Burnout Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: فرسودگی - فرسودگی شغلی -شغل - پرسشنامه - burnout- job burnout- inventory-job
 • کاربرد: شاخصی برای تعيين ميزان فرسودگی ناشی از کار
 • سازنده: ديويدگلدارد(David Geldard)
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: مدادی -کاغذی و بصورت فردی
 • نحوه نمره گذاری: نمونه ها در يک طيف هفت درجه ای از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق(7) به آن پاسخ می دهند. و نهايتاً نمرات حاصل بدين صورت طبقه بندی می گردد که نمرات 40-80 ميزان فرسودگی شغلی در حد خيلی کم،120-81 در حد کم،200-121 در حد زيادو 280-201 در حد خيلی زياد می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Geldard Burnout Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي آزمون فرسودگي شغلي گلدارد با پرسشنامه فرسودگي مسلش در نمونه اي 30 نفري از جامعه پژوهش 59/0 محاسبه شده است .(عابدي،م –شفيع آبادي،ع –احمدي،ا وسليمي زاده ،ك 1382 .بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن.مجله دانش
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)عزيزنژاد و حسيني 1384 در پژوهش خود كه بر روي 280 نفر از پرستاران انجام دادند پايايي آزمون را به روش بازآزمايي 86/0 بدست آوردند.(عزيزنژاد،پ- حسيني،ج – 1384- فرسودگي شغلي و علل آن در پرستاران باليني شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابل-
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد . ضريب اعتبار دروني برابر با 95/0 مي باشد كه در سطح 05/0 معنادار است.(احمدي،سيد احمدو خليفه سلطاني،افتخارالسادات(1379) – بررسي فرسودگي شغلي مديران آموزششي در مقاطع سه گانه شهر اصفهان – مجله علمي پژوهشي علو
 • توضیحات دیگر: 0