پرسشنامه عادتهای مطالعه(PSSHI)


Study Habit Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه عادتهای مطالعه(PSSHI)
 • عنوان انگلیسی: Study Habit Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: جهت اجرای عادتهای مطالعه خوب و اصلاح عادتهای بد در زمينه مطالعه
 • سازنده: پرفسور ام.ان پالسانی و سادهاناشازما
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: 8 مقياس : تقسيم بندی زمان - وضعيت فيزيکی - توانايی خواندن - يادداشت کردن - انگيزش يادگيری - حافظه - برگزاری امتحانات - تندرستی
 • نحوه اجرا: فردی و همچنين در گروههای 25 تا 50 نفری
 • نحوه نمره گذاری: بسيار ساده است. برای پاسخ هميشه يا بيشتر اوقات نمره 2 داده می شود، نمرات 1 و صفر به ترتيب برای پاسخهای بعضی اوقات و به ندرت يا هرگز داده می شود. در مورد عبارتهای شماره 6-9-13-15-24-26-34-36-37-41 و 42 نمره گذاری وارونه می شود و صفر و يک و دو به ترتيب برای پاسخهای هميشه ،بعضی اوقات و هرگز داده می شود. حداکثر نمره بدست‌آمده 90 است . نمره بالا نشانگر عادتهای مطالعه خوب است
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Study Habit Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: كوشان و حيدري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 297 نفر از دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سبزوار انجام دادند ضريب پايايي آزمون را از طريق آزمون مجدد 88/0 محاسبه كرده اند.( كوشان،م و حيدري،ع – 1383- بررسي عادتهاي مطالعه در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سبزوار – مج
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: كوشان و حيدري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 297 نفر از دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سبزوار انجام دادند ضريب پايايي آزمون را از طريق دو نيمه كردن 65/0 محاسبه كرده اند.( كوشان،م و حيدري،ع – 1383- بررسي عادتهاي مطالعه در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سبزوار –
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Study Habit Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين پرسشنامه با پرسشنامه عادت مطالعه پاوسان وال برابر با 69/0 ، با آزمون عادتهاي مطالعه و نگرش سي پي مادور برابر با 67/0 ،با آزمون عادتهاي مطالعه پي وي پاتل 74/0 و با پرسشنامه درگيري مطالعه برابر با 83/0 است. ضرايب اعتبار بالا نشان مي دهد كه پرسشنامه به ح
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي از طريق آزمون – بازآزمون با فاصله 4 هفته روي نمونه 200 نفري از دانشجويان پسر 88/0 محاسبه گرديد. .(به نقل از كرمي ، ابوالفضل ،1385 – پرسشهاي عادتهاي مطالعه(PSSHI) – شركت روان تجهيز سينا) 2)ضريب پايايي از طريق آزمون – بازآزمون با فاصله 3 ماه روي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: در كاربرد روش دو نيمه كردن روي 150 پسر ، ضريب همبستگي بين سوالات زوج و فرد 65/0 بود .(به نقل از كرمي ، ابوالفضل ،1385 – پرسشهاي عادتهاي مطالعه(PSSHI) – شركت روان تجهيز سينا)
 • توضیحات دیگر: 0