پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL)


Quality Of Life


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL)
 • عنوان انگلیسی: Quality Of Life
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: کيفيت زندگی-زندگی - Quality of Life- life
 • کاربرد: سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير
 • سازنده: سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 24 سوال در قالب 4 حيطه،دو سوال اول به هيچ يك از حيطه ها تعلق ندارد و وضعيت سلامت و كيفيت زندگي را به شكل كلي مورد ارزيابي قرار مي دهند، بنابراين پرسشنامه در مجموع 26 سوال دارد.
 • زیر مقیاس: 4 حيطه سلامت جسمانی - سلامت روانی - روابط اجتماعی و محيط زندگی اجتماعی
 • نحوه اجرا: خوداجرا(self report)
 • نحوه نمره گذاری: حيطه روانشناختی کيفيت زندگی جمع نمرات سوالهای 26-19-11-7-6-5 حوزه روابط اجتماعی جمع نمرات سوالات 22-21-20 حيطه محيط و وضعيت زندگی از جمع نمرات 25-24-23-14-13-12-9-8 سوال 26 آزمون به صورت معکوس نمره گذاری می شود. نمره بالا در هر يک از خرده مقياسها و بالابودن نمره کل مقياس بيانگر کيفيت زندگی مطلوب است.
 • رفرانس: 1)نجات و همکاران،1385-استانداردسازی پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت(WHOQOL-Bref) : ترجمه و روان سنجی گونه ايرانی – مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی – دوره 4- شماره 4- زمستان 85- صص12-1. 2)Young Sc;etal (2006). Development And Psychom
 • آزمون مرجع: Quality Of Life
 • عنوان: فرم ترجمه
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: 1)همبستگي خرده مقياسهاي QOL با يكديگر محاسبه شده است. نتايج نشان داد همبستگي خوبي بين خرده مقياسهايي كه بيشتر با يكديگر مرتبط هستند در مقايسه با خرده مقياسهاي ديگر وجوددارد. (نائييان و همكاران،1384- مطالعه برخي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه كيفيت زندگي،مجله
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ضريب همبستگي سوالات و حيطه ها نيز جهت بررسي عوامل ساختاري پرسشنامه درنظرگرفته شده است. در اين موارد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده و ضريب همبستگي بالاي 4/0 در اين موارد رضايت بخش تلقي مي شود. به هر حال تمام سوالات حيطه سلامت جسماني و محيط بالاترين
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نجات و همكاران(1385) در پژوهش خود كه بر روي 1167 نفر از مردم تهران انجام دادند پايايي آزمون را به روش بازآزمايي در حيطه سلامت فيزيكي 77/0،در حيطه سلامت رواني77/0، در حيطه روابط اجتماعي75/0 و در نهايت در حيطه سلامت محيط برابر با 84/0 گزارش كرده اند.(نجات و
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)غلامي (1382 ) در پژوهش خود پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ را 90/0 گزارش كرده است.( غلامي،مريم 1382- بررسي كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع اول و دوم مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت .پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي وا
 • توضیحات دیگر: 0