مقياس جايگاه کنترل لونسون(IPC)


Levenson Locus of Control


 • عنوان فارسی: مقياس جايگاه کنترل لونسون(IPC)
 • عنوان انگلیسی: Levenson Locus of Control
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: کنترل درونی _ بيرونی - Internal-External Control
 • کاربرد: بررسی کنترل درونی و بيرونی بر حسب شانس و کنترل بيرونی بر حسب قدرت ديگران
 • سازنده: لونسون
 • سال ساخت: 1973
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: سه مقياس فرعی به نامهای مقياس درونی(I) که مشتمل بر 8 ماده است - مقياس افراد قدرتمند(P) که مشتمل بر 8 ماده است و مقياس شانس(c) که آنهم 8 ماده دارد.
 • نحوه اجرا: مدادی کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر مقياس بصورت ليکرت و شش درجه ای تنظيم شده است و دامنه نمرات در هر مقياس بين 0 تا 48 در نوسان است . نمرات بالا در هر مقياس نشانگر آن است که فرد انتظار بالايی از کنترل توسط ريشه مورد نظر آن مقياس دارد.برای تعيين نتيجه در مقياس درونی بودن ،نمراتی که به سوالات 1-4-5-9-18-19-21-23 را با هم جمع می کنيم. برای بدست آوردن نتيجه در مقياس شانس نمرات سوالات 2-6-7-10-12-14-16-24 راجمع می کنيم.در مورد مقياس اثر افراد مسلط(قدرتمند) نمرات سوالات 3-8-11-13-15-17-20-22 را با هم جمع می نماييم
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Levenson Locus of Control
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي همزمان يا تقارني مقياسهاي I,P,C از مقايسه با مقياس دروني – بيروني راتر و نيز مقايسه با آزمونهاي ديگر روشن شده است. لونسون(1972 به نقل از فراهاني،1966) همبستگي مربوط به هر يك از مقياسهاي (IPC) و مقياس تمايلات اجتماعي مارلو را 10/0،04/0 و 09/0 بدست آو
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: لونسون(1981) ضريب پايايي كودردريچاردسون را براي هر يك از مقياسهاي I,P,C بصورت جداگانه بين 50/0 تا 77/0 گزارش كرده است.( به نقل عليزاده و همكاران ، 1384 – رابطه عزت نفس و منبع كنترل با استرس ناباروري زنان و مردان نابارور- فصلنامه باروري و ناباروري – بهار 8
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي به روش بازازمايي به فاصله يك هفته بين 60/0 و 70/0 گزارش شده است. (به نقل عليزاده و همكاران ، 1384 – رابطه عزت نفس و منبع كنترل با استرس ناباروري زنان و مردان نابارور- فصلنامه باروري و ناباروري – بهار 84- صص204-194)
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي به روش دو نيمه كردن با فرمول اسپيرمن براون براي سه مقياس C,P,I به ترتيب 62/0 ،66/0 و 64/0 گزارش شده است. (به نقل عليزاده و همكاران ، 1384 – رابطه عزت نفس و منبع كنترل با استرس ناباروري زنان و مردان نابارور- فصلنامه باروري و ناباروري – بهار 84- صص20
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Levenson Locus of Control
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777فراهاني پرسشنامه لونسون را بر روي 556 دانشجوي كارشناسي در ايران اجرا نموند و نتايج تحليل عاملي نشان داد كه نسخه ايراني داراي بار عاملي مناسبي مي باشد .( به نقل از رسولي،عباس،1383- مقايسه ميزان فرسودگي شغلي بين معلمان مراكز آموزشي عقب مانده ذهني،ناشنوا،
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: رشيدي 1385 در پژوهش خود پايايي مقياس لونسون را با روش بازآزمايي براي بخشهاي دروني بودن،شانس و افراد قدرتمند به ترتيب برابر با 62/0،40/0 و 44/0 بدست آورد كه در سطح 01/0 و 05/0 معنادار است.( رشيدي،اسماعيل،1385- رابطه خلاقيت و نگرش به خلاقيت خود با منبع كنتر
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)شلويري و شهرآراي(1999) در پژوهشي ضرايب پايايي براي مقياسهاي C,P,I به روش آلفاي كرونباخ را به ترتيب برابر با 52/0 ،71/0 و 68/0 بدست آوردند.(شلويري،گ و شهرآراي،م (1999) – ارتباط مكان كنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي – مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانش
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: شلويري و شهرآراي(1999) در پژوهشي ضرايب پايايي به روش تنصيف براي مقياسهاي C,P,I را به ترتيب 31/0 – 73/0 و 67/0 بدست آوردند.(شلويري،گ و شهرآراي،م (1999) – ارتباط مكان كنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي – مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشكده روانشناسي دانش
 • توضیحات دیگر: 0