آزمون ضربه زدن با انگشت


Finger Tapping test FTT


 • عنوان فارسی: آزمون ضربه زدن با انگشت
 • عنوان انگلیسی: Finger Tapping test FTT
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ضربه زدن با انگشت، مشکلات حرکتی، پارادايمهای حرکتی Finger Tapping - Motor Problems
 • کاربرد: ارزيابی مشکلات ظريف حرکتی در حيطه های نورولوژيک، روانپزشکی، روانشناسی، اعتياد و رفتارهای مجرمانه
 • سازنده: هالستر - ويرايش جديد متعلق به آزمايشگاه ارزيابی روانشناختی سال 1385
 • سال ساخت: 1965
 • تعداد سوال: دو سري از 5 كوشش زماني
 • زیر مقیاس: دست راست و دست چپ
 • نحوه اجرا: ضربه زدن با انگشت دوم هر دست به کمک دستگاه مخصوص اندازه گيری در 5 نوبت برای هر کدام از دست ها- استفاده برای محققين حيطه های اعصاب روانپزشکی، روانشناسی بالينی با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: ميانگين تعداد ضربات و ميانگين زمان برای هر ضربه
 • رفرانس: