آزمون عملکرد مداوم


Continuous performance test (CPT)


 • عنوان فارسی: آزمون عملکرد مداوم
 • عنوان انگلیسی: Continuous performance test (CPT)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Psychomotor performance, Practice
 • کاربرد: توانايی حفظ توجه
 • سازنده: روسولد و همکاران
 • سال ساخت: 1956
 • تعداد سوال: 400 محرك ديداري از اعداد 0 تا 9 هر يك به مدت 200 ميلي ثانيه نمايش داده مي‌شوند.
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: رايانه‌ای. زنجيره‌ای از محرکات ديداری و يا گوش فرادادن به رشته‌ای از محرکات شنيداری
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌های بدست آمده دو قسمت می شود: الف) خطای حذف يا هدف‌های از دست رفته / ب) خطای اعلام نادرست يا ارائه پاسخ در برابر غيرهدف‌ها
 • رفرانس: