سياهه تکانشگری ديکمن


Dickman Impulsivity Inventory2


 • عنوان فارسی: سياهه تکانشگری ديکمن
 • عنوان انگلیسی: Dickman Impulsivity Inventory2
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تکانشگری عملکردی، تکانشگری کژکنشی Functional Impulsivity, Dys Functional Impulsivity
 • کاربرد: ارزيابی درجه تکانشگری در گروه های مختلف
 • سازنده: ديکمن، Dickman
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 23
 • زیر مقیاس: تکانشگری عملکردی - تکانشگری کژکشی
 • نحوه اجرا: فردی- رايانه ای/ قلم و کاغذی- توسط محققين حيطه های اعصاب و روانپزشکی و با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس کليه سوالات و برای دو زير مقياس به صورت مجزا
 • رفرانس: