شاخص حس جويی زاکرمن


Zuckerman Sensation Seeking Scale


  • عنوان فارسی: شاخص حس جويی زاکرمن
  • عنوان انگلیسی: Zuckerman Sensation Seeking Scale
  • زبان ابزار: فارسی
  • کلمات کلیدی: حس جويی، مخاطره جويی، تکانشگری Sensation Seeking, Venture Somness, Impulsivity
  • کاربرد: ارزيابی حس جويی و مخاطره جويی در گروه های مختلف
  • سازنده: زاکرمن، Zuckerman
  • سال ساخت: 1971
  • تعداد سوال: 40
  • زیر مقیاس: مخاطره جويی، خستگی پذيری، نوجويی
  • نحوه اجرا: فردی- رايانه ای/ قلم و کاغذی- توسط محققين حيطه های اعصاب و روانپزشکی و با مدرک ليسانس به بالا
  • نحوه نمره گذاری: براساس کليه سوالات و برای هر زير مقياس به صورت مجزا نمره کل
  • رفرانس: