شاخص حس جويی زاکرمن


Zuckerman Sensation Seeking Scale


 • عنوان فارسی: شاخص حس جويی زاکرمن
 • عنوان انگلیسی: Zuckerman Sensation Seeking Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: حس جويی، مخاطره جويی، تکانشگری Sensation Seeking, Venture Somness, Impulsivity
 • کاربرد: ارزيابی حس جويی و مخاطره جويی در گروه های مختلف
 • سازنده: زاکرمن، Zuckerman
 • سال ساخت: 1971
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: مخاطره جويی، خستگی پذيری، نوجويی
 • نحوه اجرا: فردی- رايانه ای/ قلم و کاغذی- توسط محققين حيطه های اعصاب و روانپزشکی و با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: براساس کليه سوالات و برای هر زير مقياس به صورت مجزا نمره کل
 • رفرانس: