فراخنای توجه


Span of attention (SOA)


 • عنوان فارسی: فراخنای توجه
 • عنوان انگلیسی: Span of attention (SOA)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: attention
 • کاربرد: ارزيابی فراخنای توجه
 • سازنده: کی
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 500 حرف (X) در 25 سطر كه هر سطر 20 ايكس دارد.
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی. آزمودنی بايد دور ايکس‌ها دايره بکشد.
 • نحوه نمره گذاری: در اين تست جهت ارزيابی فراخنای توجه کودک، ميانگين مدت زمان گسيختگی و يا غفلت از تکليف محاسبه می‌گردد. 2 بار غفلت 10 ثانيه‌ای بيانگر اشکال در فراخنای توجه است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Span of attention (SOA)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 76/0 (كي، 1982، نقل از قمري گيوي، 1370) قمري گيوي، حسين (1370). كاربرد گفتاردرماني. پايان نامه كارشناسي ارشد و روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 82/0 (كي، 1982، نقل از قمري گيوي، 1370) قمري گيوي، حسين (1370). كاربرد گفتاردرماني. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0