آزمون هوشی آر بی کتل


Intelligrnce Test R.B CAttle


 • عنوان فارسی: آزمون هوشی آر بی کتل
 • عنوان انگلیسی: Intelligrnce Test R.B CAttle
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش - سنجش هوش- آزمونهای هوشی - مقياس - Intelligence -Intelligence Tests- - intelligence assessment- scale
 • کاربرد: برای اندازه گيری هوش کلی مستقل از اثرات فرهنگ
 • سازنده: کتل
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: آزمون هوشي آر بي كتل مقياس 2 فرم B.داراي 46 سوال وآزمون هوشي كتل مقياس 2 فرم A داراي 50 سوال است.مقياس 3 هم هر فرم آن داراي 50 سوال است
 • زیر مقیاس: آربی کتل برای 3 رده سنی تست يامقياس هوشی تهيه کرده است تمام اين تستها از انواع ادراکی می باشدالف)مقياس 1 برای سنين 4 تا 8 سال و بزرگسالان عقب مانده ب)مقياس 2 برای سنين 8 تا 12 سال و بزرگسالان دارای هوش متوسط ج)مقياس 3 برای دانش آموزان دوره راهنمايی و دبير
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: طبق جدول هنجارشده
 • رفرانس: 1)جوکار ، ب 1372 – هنجاريابی مقياس 2 آزمون هوشی نابسته به فرهنگ کتل برای کودکان مدارس ابتدايی شهر شيراز – پايان نامه کارشناسی ارشد علوم تربيتی دانشگاه شيراز. 2)صوفی،صلاح، 1376- هنجاريابی مقدماتی آزمون هوشی کتل فرم الف 2 برای دانش آموزان دختر و پسر 11 تا 1
 • آزمون مرجع: Intelligrnce Test R.B CAttle
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)همبستگي آن با آزمونهاي هوشي وكسلر و استنفورد بينه از 58/0 تا 85/0 گزارش شده است. (كاپلان ،1989 به نقل از شريفي،حسن پاشا -1375 – اصول روانسنجي و روان آزمايي – تهران : انتشارات رشد) 2)هينز،هوارد و اتكينسون1983 در پژوهش خود به منظور بررسي ميزان روايي مقياس
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: در طي 6،9 و 12 ماه پايايي به روش دو نيمه كردن از 88/0 ،86/0 و 89/0 گزارش شده است. Cattle . available at : URL : http://cps.nova.edu/~cpphelp/CIIS.html .Access Octobr
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Intelligrnce Test R.B CAttle
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)جوكار 1372 – براي تعيين روايي از آزمون هوشي اوتيس، معدل تحصيلي،سن دانش آموزان و روش تحليل عوامل استفاده كرد .ضرايب همبستگي حاصل بين آزمون و آزمون اوتيس برابر با 68/0 و با معدل تحصيلي آزمودنيها در سنين مختلف از 30/0 تا 58/0 بدست آمد. اطلاعات حاصل نشان دا
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: 1)ضرايب آزمون كتل مقياس 2 با استفاده از روشهاي بازآزمايي – فرمهاي همتا – تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با 7/0 – 77/0 – 84/0 و 77/0 محاسبه شده است.(جوكار ، ب 1372 – هنجاريابي مقياس 2 آزمون هوشي نابسته به فرهنگ كتل براي كودكان مدارس ابتدايي شهر شيراز
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)ضرايب آزمون كتل مقياس 2 با استفاده از روشهاي بازآزمايي – فرمهاي همتا – تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با 7/0 – 77/0 – 84/0 و 77/0 محاسبه شده است.(جوكار ، ب 1372 – هنجاريابي مقياس 2 آزمون هوشي نابسته به فرهنگ كتل براي كودكان مدارس ابتدايي شهر شيراز
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ضرايب آزمون كتل مقياس 2 با استفاده از روشهاي بازآزمايي – فرمهاي همتا – تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با 7/0 – 77/0 – 84/0 و 77/0 محاسبه شده است.(جوكار ، ب 1372 – هنجاريابي مقياس 2 آزمون هوشي نابسته به فرهنگ كتل براي كودكان مدارس ابتدايي شهر شيراز
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • توضیح پایایی - فرم های موازی: 1)ضرايب آزمون كتل مقياس 2 با استفاده از روشهاي بازآزمايي – فرمهاي همتا – تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با 7/0 – 77/0 – 84/0 و 77/0 محاسبه شده است.(جوكار ، ب 1372 – هنجاريابي مقياس 2 آزمون هوشي نابسته به فرهنگ كتل براي كودكان مدارس ابتدايي شهر شيراز
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)ضرايب آزمون كتل مقياس 2 با استفاده از روشهاي بازآزمايي – فرمهاي همتا – تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با 7/0 – 77/0 – 84/0 و 77/0 محاسبه شده است.(جوكار ، ب 1372 – هنجاريابي مقياس 2 آزمون هوشي نابسته به فرهنگ كتل براي كودكان مدارس ابتدايي شهر شيراز
 • توضیحات دیگر: 0