جهت ‌يابی


Orientation


 • عنوان فارسی: جهت ‌يابی
 • عنوان انگلیسی: Orientation
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Orientation
 • کاربرد:
 • سازنده: بهروز دولتشاهی، اقتباس از آزمون‌های مختلف سرندشناختی از قبيل: MMSE،NCSE، CCCE، آزمون سرندشناختی سالمندان.
 • سال ساخت: 1375
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: از سه بخش جهت‌يابی مکانی، زمانی، شخصی تشکيل شده است.
 • نحوه اجرا: فردی، اجرا توسط متخصص
 • نحوه نمره گذاری: هر پاسخ صحيح نمره 1 و هر پاسخ غلط نمره صفر می‌گيرد. اگر آزمودنی در اين آزمون نمره 8 يا کمتر از 8 به دست آورد به عنوان آزمودنی که جهت ‌يابی او اشکال دارد درنظر گرفته می‌شود. حداکثر نمره 10.
 • رفرانس: