دست برتری اصلاح شده بريگز و نيبز


Briggs and Nebess hand preference questionnaire


 • عنوان فارسی: دست برتری اصلاح شده بريگز و نيبز
 • عنوان انگلیسی: Briggs and Nebess hand preference questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Hand strength
 • کاربرد: مشخص کردن وضعيت دست- برتری
 • سازنده: بريگز و نيبز Briggs and Nebes
 • سال ساخت: 1975
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی . فردی. برروی يک مقياس پنج نمره‌ای.
 • نحوه نمره گذاری: نمره برتری دستی برای پرسش‌های «برتری دايمي» نمره‌ی (دو) برای برتری «اغلب اوقات» نمره‌ی (يک) و برای مواردی که «چپ و راست فرقی نداشته باشد» نمره صفر تعلق می‌گيرد. نمره منفی برای ترجيح‌‌های چپ دستی و نمره‌ مثبت برای ترجيح‌های راست دستی. بنابراين دامنه‌ی نمرات از 24 تا 24- متغير است. آزمودنی‌هايی که نمره (9 ) و يا بيشتر می‌گيرند به منزله‌ی راست‌دست و آزمودنی‌هايی که نمره (8 تا 9-) کسب می‌کنند به عنوان دو دست غالب و آن‌هايی که نمره‌ی (9- تا 24-) به‌دست می‌آورند، چپ دست تلقی می‌شوند. نمره منفی برای ترجيح‌های چپ دستی و نمره‌های مثبت برای ترجيح‌های راست دستی.
 • رفرانس: