آزمون بازشناسی و يادآوری


Recognition and recall test


 • عنوان فارسی: آزمون بازشناسی و يادآوری
 • عنوان انگلیسی: Recognition and recall test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Memory, Recognition, Mental Recall
 • کاربرد: سنجش عملکرد حافظه مقطعی
 • سازنده: (حسن فرهی تازه‌کند
 • سال ساخت: 1379
 • تعداد سوال: آزمون يادآوري: 32 واژه.آزمون‌بازشناسي : دو فهرست الف و ب در هر فهرست 34 واژه. (جمعاً 68 واژه)
 • زیر مقیاس: يادآوری/ بازشناسی
 • نحوه اجرا: انفرادی/ رايانه‌ای/ تمامی واژه‌های تکاليف يادآوری و بازشناسی به‌طور جداگانه و به مدت يک ثانيه در مرکز صفحه نمايش رايانه برای تک تک شرکت‌کنندگان ارائه شد. ترتيب نمايش واژه‌ها تصادفی بود سپس از آزمودنی خواسته می‌شود پس از طی يک دوره حواس پرتی، واژه‌ها را رو
 • نحوه نمره گذاری: 4 نمره به فرد تعلق می‌گيرد: نمره اول به يادآوری : به ازای هر پاسخ صحيح 1 نمره، نمره دوم به بازشناسی، به ازای هر پاسخ صحيح 1 نمره. نمره‌سوم اطمينان است که در يک مقياس ليکرت 4 درجه‌ای از «اصلاً مطمئن نيستم» تا «کاملاً مطمئنم» که از صفر تا 3، نمره چهارم نهفتگی‌های پاسخ شرکت‌کنندگان در مورد قديم يا جديد بودن واژه برحسب هزارم ثانيه است.
 • رفرانس: