مقياس اندازه گيری افسردگی هاميلتون(HDRS)


Hamilton Depression Rating Scale


 • عنوان فارسی: مقياس اندازه گيری افسردگی هاميلتون(HDRS)
 • عنوان انگلیسی: Hamilton Depression Rating Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Depression, Depressive disorder, Adjustment disorder, Dysthymic disorder, Bipolar disorder, Seasonal affective disorder.
 • کاربرد: ارزيابی شدت افسردگی اساسی با تکيه بر نشانه های جسمانی
 • سازنده: ماکس هاميلتون(Hamilton)
 • سال ساخت: اين پرسشنامه توسط ماكس هاميلتون در طي سالهاي 1960 الي 1970 تدوين شده است.
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس: 8 علامت مربوط به شکايات جسمانی،5 علامت مربوط به مشکلات رفتاری،2 علامت مربوط به شکايات شناختی و در نهايت 2 علامت هم مربوط به تغييرات عاطفه بيماران است.
 • نحوه اجرا: فردی در حدود 30 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: هر ماده از صفر تا 4 نمره می گيردو نمره کلی آن از صفر تا 76 در نوسان است. از 8تا 13 افسردگی خفيف - از 14 تا 18 افسردگی اساسی متوسط و نمره از 18 به بالا افسردگی شديد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Hamilton Depression Rating Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)ضريب همبستگي پرسشنامه افسردگي بك و مقياس درجه بندي افسردگي هاميلتون 65/0 گزارش شده است.( توزنده جاني،1372- مقايسه كارايي آموزش كنترل اضطراب ،دارودرماني و تركيب آنها در مبتلايان به اختلال اضطراب منتشر- پايان نامه كارشناسي ارشد انستيتو روانپزشكي تهران.) 2
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیحات دیگر: 0