پرسشنامه سنجش کيفيت زندگی(AQOL)


Assessment Quality Of Life


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سنجش کيفيت زندگی(AQOL)
 • عنوان انگلیسی: Assessment Quality Of Life
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی کيفيت زندگی در بيماران
 • سازنده: هاوتون و ريچاردسون
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 15
 • زیر مقیاس: شامل 5 قسمت می باشد 1- قسمت بيماری(Ilness) شامل 3 پرسش که حداکثر امتياز 12 و حداقل 2 است. 2- قسمت زندگی مستقل (Independent Living) شامل 3 پرسش که حداکثر امتياز 12 و حداقل 3 امتياز دارد - سه قسمت ذيگر پرسشنامه شامل روابط اجتماعی(social Relation)،احساسات جس
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: روش ليکرت از 1 تا 4 ، هر قسمت حداکثر 12 و حداقل 3 نمره دارد.
 • رفرانس: