پرسشنامه مفهوم خويشتن بک(SCT)


Self Concept Test


 • عنوان فارسی: پرسشنامه مفهوم خويشتن بک(SCT)
 • عنوان انگلیسی: Self Concept Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خودپنداره - آزمون -خويشتن - self concept - test- self
 • کاربرد: يک معيار خودگزارشی از نگرش منفی نسبت به خود يعنی بخشی از تثليث شناختی افسردگی که بک 1976 نام برده است.
 • سازنده: بک و استير
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 22 سوال كه هر سوال پنج گزينه دارد. و فرم 25 سوالي
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: خود گزارشی(self report)
 • نحوه نمره گذاری: شيوه نمره گذاری برای هر گزينه از 1 تا 5 است که برخی از سوالات بطور غير مستقيم نمره گذاری می شوند. دامنه نمرات بين 25 تا 125 است . نمره فرد جمع مواد خودپنداره مثبت می باشد.
 • رفرانس: ناميار،مسعود،1374- بررسی مقدماتی عملی بودن،اعتبار،روايی و نرم آزمون خودپنداره بک برای دانش آموزان دبيرستانهای شهر تهران- پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبايی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی
 • آزمون مرجع: Self Concept Test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)براي تعيين اعتبار اين پرسشنامه از نمره سوال ملاك استفاده شد. بدين ترتيب كه نمره كل پرسشنامه با نمره سوال ملاك همبسته شد و مشخص گرديد كه بين ايندو رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. (حيدري،ع – پاشا،غ – مامي،ش- آتشپور ،ح – 1384 – ميزان اختلالات تغذيه و راب
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش حيدري و همكاران (1384) كه بر روي 300 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي ايلام انجام شد پايايي از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه به ترتيب برابر با 73/0 و 65/0 مي باشد.(حيدري،ع – پاشا،غ – مامي،ش- آتش پور ،ح – 1384 – ميزان اختلال
 • توضیحات دیگر: 0