آزمون خودپنداره راجرز(فرم الف و ب)


Rogers Self concept scale


 • عنوان فارسی: آزمون خودپنداره راجرز(فرم الف و ب)
 • عنوان انگلیسی: Rogers Self concept scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خودپنداره - آزمون -خويشتن - self concept - test- self
 • کاربرد: جهت تعيين خودپنداره مثبت و منفی افراد
 • سازنده: راجرز
 • سال ساخت: 1961
 • تعداد سوال: شامل 25 صفت شخصيتي است كه در طرف مقابل متضاد آن صفت عنوان شده است.فاصله بين دو صفت متضاد با يك مقياس 7 درجه اي نمره گذاري شده است. و حد متوسط آن نيز رقم 4 است.
 • زیر مقیاس: فرم الف که نگرش فرد را نسبت به خود واقعی می سنجد - فرم ب که نگرش فرد را نسبت به خود ايده آل می سنجد.
 • نحوه اجرا: فردی در حدود 20 د قيقه
 • نحوه نمره گذاری: بين دو صفت با يک مقياس 7 درجه ای ،درجه بندی شده است. بعد از نمره گذاری و محاسبه نمره کل هر آزمودنی با توجه به نمره به دست آمده نوع خويشتن پنداری مشخص می شود.نمره کل صفر تا 7 نشاندهنده خويشتن پنداره مثبت – نمره 7 تا 10 مبين خويشتن پنداره منفی و نمره بالاتر از 10 نشاندهنده خويشتن پنداره نوروتيک است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Rogers Self concept scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بين فرم الف و ب 82/0 گزارش شده كه نشانه روايي پرسشنامه مي باشد.(به نقل از ماراني،م – 1379 – بررسي رابطه رضايت شغلي با خودپنداري – پايان نامه كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي آزمون به روش آلفاي كرونباخ 57/0 گزارش شده است.( به نقل از ماراني،م – 1379 – بررسي رابطه رضايت شغلي با خودپنداري – پايان نامه كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان )
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Rogers Self concept scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: 1)موسوي و ظهيري (1378 به نقل از سليمي1378) براي سنجش روايي آزمون خودپنداره راجرز از اعتبار سازه استفاده نموده اند. بدين ترتيب كه نمره هاي آزمون مذكور را با نمره هاي حاصل از پرسشنامه بك همبسته نمودند و ضريب همبستگي بدست آمده 25/0 بود.(سليمي،م- 1378- بررسي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بين فرم الف و ب برابر با 82/0 گزارش شده است(مشكي،1378 به نقل از نادري ،خيرالنساء،1381- بررسي مقايسه اي بين خودپنداره ، تيپ شخصيتي و آرزوهاي شغلي دانش آموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي شهرستان شهركرد- پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه ال
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)موسوي و ظهيري(1378 به نقل از سليمي 1378) ضريب پايايي اين آزمون را با استفاده از روش بازآزمايي 40/0 گزارش نموده اند. .(سليمي،م- 1378- بررسي خودپنداره دانش آموزان پسر ناشنوا و نابينا و مقايسه آن با دانش آموزان عادي شهر اهواز – پايان نامه كارشناسي ارشد روا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش نيسي و همكاران(1383) بر روي 77 نفر از دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر بوشهر انجام دادند براي تعيين پايايي آزمون از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه ضرايب بدست آمده به ترتيب برابر با 71/0 و 50/0 بود. .(نيسي،ع – نجاريان ،ب – شيخاني،م
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي پرسشنامه فرم الف از طريق زوج و فرد كردن سوالات ،ضريب همبستگي 81/0 و ضريب تشخيص اعتبار 89/0 مي باشد.(جعفري1372 به نقل از نادري ،خيرالنساء،1381- بررسي مقايسه اي بين خودپنداره ، تيپ شخصيتي و آرزوهاي شغلي دانش آموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي شهرستان شهر
 • توضیحات دیگر: 0