آزمون خطر پذيری بادکنکی


Baloon Analuge Risk taking Task (BART)


 • عنوان فارسی: آزمون خطر پذيری بادکنکی
 • عنوان انگلیسی: Baloon Analuge Risk taking Task (BART)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خطر پذيری، تکانشگری، تصميم گيری مخاطره آميز
 • کاربرد: ارزيابی تصميم گيری مخاطره آميز در افراد مختلف در حيطه های روانپزشکيری، اعتياد و رفتارهای مجرمانه
 • سازنده: C.W.lejuez
 • سال ساخت: 2002
 • تعداد سوال: 30 بادكنك
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: باد کردن بادکنک مجازی رايانه ای- محاسبه تعداد باد کردن قبل از ترکيدن بادکنک- فردی رايانه ای
 • نحوه نمره گذاری: محاسبه توسط فرمول- با استفاده از متغيرهای تعداد بادکنک ترکيده
 • رفرانس: . Read T.P، Kahler C.W ، Richards J.B، Ramsey S.E، Stuart G.L، strong D.R، Brown R.L(2002), Evaluation of Behavioral Measure of Risk Taking: The Balloon Analogue Risk Task (BART) ، J Exp Psychol. AP 8(2) 75-84