رشد اجتماعی واينلند


Vineland Social Maturity


 • عنوان فارسی: رشد اجتماعی واينلند
 • عنوان انگلیسی: Vineland Social Maturity
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رشد انسان- رشد اجتماعی- Human Development --Growth-social development
 • کاربرد: وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای شخصی
 • سازنده: اسپارو(Sparrow) و همکاران
 • سال ساخت: ابتدا در سال 1953 توسط ادگار ا. دال تهيه و سپس در سال 1965 مورد تجديد نظر قرار گرفت.
 • تعداد سوال: 117 سوال
 • زیر مقیاس: شامل 8 حيطه مختلف که عبارتند از : خودياری عمومی – خودياری در غذاخوردن – خودياری در لباس پوشيدن – خودرهبری – اشتغال – ارتباط با ديگران – تحرک بدنی و اجتماعی شدن
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: نمره خام بدست آمده از اجرای اين مقياس با يک سن اجتماعی معادل است که از تقسيم سن اجتماعی(SA) بر روی سن تقويمی و ضرب در عدد 100 بهره اجتماعی بدست می آيد.
 • رفرانس: 1)زامياد،عباس – ياسمی ،محمدتقی، واعظی ،سيداحمد(1375) . هنجاريابی مقدماتی مقياس رفتار انطباقی واينلند در جمعيت شهری و روستايی کرمان – مجله انديشه و رفتار – سال دوم – شماره 4 – صص 55-44. 2)قامت بلند،حميدرضا،1376- هنجاريابی مقياس رفتار سازگارانه واينلند در گ
 • آزمون مرجع: Vineland Social Maturity
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: قامت بلند(1376) براي بررسي روايي ماده هاي مقياس واينلند ،پيشرفت رشدي نمرات واينلند در گروههاي سني مختلف نمونه هنجاريابي و همچنين ميانگين نمرات 50 آزمودني عقب مانده ذهني و 50 آزمودني بهنجار مورد بررسي و مقايسه قرارگرفت.افزايش پيشرونده نمرات در گروههاي سني
 • توضیح اول پایایی: 1)زامياد و همكاران1375 در پژوهشي ضريب پايايي اين آزمون را برابر با 97/0 گزارش كرده اند.(زامياد،عباس – ياسمي ،محمدتقي، واعظي ،سيداحمد(1375) . هنجاريابي مقدماتي مقياس رفتار انطباقي واينلند در جمعيت شهري و روستايي كرمان – مجله انديشه و رفتار – سال دوم – شمار
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: قامت بلند(1376) در پژوهش خود ضرايب پايايي آزمون واينلند را به روش بازآزمايي در حدود 85/0 تا 90/0 بدست آورد كه مطلوب مي باشد.(قامت بلند،حميدرضا-1376- هنجاريابي مقياس رفتار سازگارانه واينلند در گروه سني 11 تا 18 سال و 11 ماه در ايران .پايان نامه كارشناسي ار
 • توضیحات دیگر: 0