آزمون قمار آيوا


(IGT Iowa Gambling Task


 • عنوان فارسی: آزمون قمار آيوا
 • عنوان انگلیسی: (IGT Iowa Gambling Task
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تصميم گيری مخاطره آميز- رفتار قمارگونه- اربيتو فرونتال- تکانشگری Risky decision making, Gambling, impulsivity, oribito-frontal
 • کاربرد: ارزيابی تصميم گيری مخاطره آميز و مرض گونه در حيطه های مختلف از جمله اعتياد، روانپزشکی و رفتارهای مجرمانه
 • سازنده: بشارا Bechara
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 100 عدد
 • زیر مقیاس: تعداد انتخاب از هر دسته کارت ها - زمان صرف شده برای هر دسته
 • نحوه اجرا: انتخاب از 4 دسته کارت با محتوای سودو زيان متفاوت- فردی- رايانه ای
 • نحوه نمره گذاری: با استفاده از فرمول ارائه شده و با استفاده از متغيرهای مربوط به زير مقياس
 • رفرانس: Bechara.A ،Damasio. H 1994 ،Insensitive to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition، 50،7-15.