پرسشنامه امید میلر (MHS)


Miller Hope Scale


 • عنوان فارسی: پرسشنامه امید میلر (MHS)
 • عنوان انگلیسی: Miller Hope Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش میزان امیدواری در افراد
 • سازنده: میلر و پاورز
 • سال ساخت: ۱۹۸۸
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • عنوان فارسی: پرسشنامه امید میلر (MHS)
 • عنوان انگلیسی: Miller Hope Scale
 • هدف: سنجش میزان امیدواری در افراد
 • تفسیر و نمره گذاری:: دارد
 • پایایی و روایی:: دارد
 • منبع: Miller, J. F., & Powers, M. J. (1988). Development of an instrument to measure hope. Nurs Res, 37(1), 6-10