پرسشنامه خلاقیت • عنوان فارسی: پرسشنامه خلاقیت
 • عنوان انگلیسی:
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: مقیمی، سید محمد، 1388،
 • عنوان: پرسشنامه خلاقیت
 • هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 • تعداد سوال: 50 سوال
 • منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت