پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد • عنوان فارسی: پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد
 • عنوان انگلیسی:
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از به وسیله ابعاد فرهنگ ملی که توسط هافستد ارائه شده.
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: مقیمی، سید محمد، 1388،
 • عنوان: پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد
 • هدف: شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از به وسیله ابعاد فرهنگ ملی که توسط هافستد ارائه شده.
 • تعداد سوال: 25 سوال
 • منبع: مقیمی، سید محمد، 1388،