پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی • عنوان فارسی: پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
 • عنوان انگلیسی:
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: انگیزه فرد برای به کارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 • کاربرد: انگیزه فرد برای به کارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: مقیمی، سید محمد، 1388، "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه: مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران، تهیه و تنظیم پرسشنامه: هادی مرادی
 • منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه: مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران، تهیه و تنظیم پرسشنامه: هادی مرادی
 • عنوان فارسی: پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
 • هدف: انگیزه فرد برای به کارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد