فهرست علائم وسواس فکری عملی يل‌براون


Yale – Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS


 • عنوان فارسی: فهرست علائم وسواس فکری عملی يل‌براون
 • عنوان انگلیسی: Yale – Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Obsessive compulsive disorder, obsessive behaviors
 • کاربرد: يک ابزار پژوهشی که قادر به سنجش شدت علائم وسواسی و ارزيابی پاسخ به درمان دارويی است و اين مقياس مجموعه علائم OCD ذکر شده در DSM-III-R را در برگرفته نسبت به ساير مقياس‌های سنجش علائم OCD مزايای بيشتری داشته (اين مقياس نه تنها شدت علائم وسواسی را می‌سنجد بل
 • سازنده: گودمن و همکاران Goodman et al.
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: آيتم‌های 1 تا 5 وسواس‌ها و آيتم‌های 6 تا 10 اجبارها می‌باشد:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و جمعی.آزمودنی بايستی با مطالعه ماده‌ها نظر خود را برحسب يک مقياس 4 درجه‌ای (هيچوقت، بندرت، غالباً، هميشه) مشخص نمايد. در مجموع فهرست علايم و مقياس Y-Bocs مستلزم 45-30 دقيقه زمان برای کامل کردن می‌باشد.
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌گذاری اين آزمون برحسب پاسخ آزمونی به هر يک از ماده‌های آن و با توجه به مقياس 4 درجه‌ای (به ترتيب صفر/ يک/دو/ سه) انجام شده و با حمع نمرات تمره‌کل آزمودنی بدست می‌آيد. نمره صفر در صورت نبودن مشکل/ نمره يک به مشکل کم/ نمره دو به مشکل متوسط/ نمره سه يه مشکل زياد و نمره چهار به مشکل خيلی زياد. برای بدست آوردن نمره کل نمره‌های خرده مقياس وسواس‌ها و خرده مقياس اجبارها با هم جمع می‌شوند.دامنه نمره‌گذاری برای هرخرده مقياس(20-0) و برای کل مقياس (40-0) می‌باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Yale – Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777محمدخاني YBocs را از طريق اعتبار محتوا توسط چند متخصص باليني تعيين نمود. محمدخاني، پروانه .(1371). بررسي‌ راهبردهاي مقابله با استرس و علايم در مبتلايان به اختلال وسواسي- جبري. پايان نامه براي دوره كارشناسي ارشد. انستيتو روانپزشكي تهران. دانشگاه علوم پز
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: محمدخاني در يك نمونه 5 نفري از بيماران وسواسي در فاصله همبستگي دو هفته، همبستگي 84/0 را گزارش نمود. محمدخاني، پروانه .(1371). بررسي‌ راهبردهاي مقابله با استرس و علايم در مبتلايان به اختلال وسواسي- جبري. پايان نامه براي دوره كارشناسي ارشد. انستيتو روانپزشك
 • توضیحات دیگر: 0