مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني


Social desirability


 • عنوان فارسی: مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني
 • عنوان انگلیسی: Social desirability
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social desirability
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همزمان پرسشنامه بر اساس بهره هوش كلامي محاسبه نمودند كه حاكي از همبستگي معنادار دو متغير داشته است. بطور كلي كودكاني كه نمره بالاتري در مقياس مقبوليت اجتماعي دريافت كردند پاسخ مثبت بيشتري به تقاضاهاي بين فردي داده اند (فورد و رابين، 1970؛ به نقل از
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: فورد و رابين (1970) همساني دروني را براي كودكان پيش دبستاني دختر و پسر به ترتيب 48/0 و 51/0 محاسبه كردند ولي براي كودكان دبستاني كه در مرحله بعدي انجام دادند 79/0 براي پسران و 84/0 براي دختران گزارش كردند. همچنين در مرحله اي ديگر 83/0 براي پسران و 85/0 بر