مقياس خلق و خوي مالهوترا (MTS)


Malhotra's Temperament Schedule


 • عنوان فارسی: مقياس خلق و خوي مالهوترا (MTS)
 • عنوان انگلیسی: Malhotra's Temperament Schedule
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: