مقياس سازگاري اجتماعي (SAS)


The Social Adjustment Scale


 • عنوان فارسی: مقياس سازگاري اجتماعي (SAS)
 • عنوان انگلیسی: The Social Adjustment Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Social Adjustment Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: نتايج تحليل عاملي 6 عامل را به شرح ذيل مشخص كرد: عملكرد شغلي- اختلاف بين فردي- ارتباط منع شده- وابستگي سلطه پذير- دلبستگي خانوادگي و اضطراب صباغ، عبدالمجيد (1377). مقايسه سازگاري اجتماعي و سلامت رواني جانبازان شاغل و غير شاغل شهر اهواز. طرح پژوهشي روانشن
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون با روش آزمون مجدد در نمونه اوليه بررسي و تأييد شد. مقايسه كيفيت زندگي، كيفيت خواب و سازگاري اجتماعي بيماران سرطاني و افراد عادي شهر اهواز، مجله علمي پزشكي جندي شاپور. http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=238399
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: