مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی (فرم والدین و فرم معلمان)


Parents rating of social skills & Teachers rating of social skills


 • عنوان فارسی: مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی (فرم والدین و فرم معلمان)
 • عنوان انگلیسی: Parents rating of social skills & Teachers rating of social skills
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: