فرم تعديل شده شاخص شدت اعتياد


Slightly Modified Addiction Severity Index (ASI)


 • عنوان فارسی: فرم تعديل شده شاخص شدت اعتياد
 • عنوان انگلیسی: Slightly Modified Addiction Severity Index (ASI)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Slightly Modified Addiction Severity Index (ASI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اين ابزار در معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي توسط چند متخصص اعتياد با ويژگي هاي بوم شناختي ايران تطبيق داده شده و اعتبار صوري و محتوايي آن تأمين شده است (فياضي بردبار و همكاران، 1381). فياضي بردبار، محمدرضا؛ عبدالهيان، ابراهيم؛ سرگلزايي، محمدرضا؛ ثمري، ع
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: جهت بررسي پايايي آزمون شاخص شدت اعتياد روي 20 مرد وابسته به مواد افيوني كه تحت درمان نگهدارنده قرار داشتند در دو نوبت به فاصله يك هفته اجرا شد و پايايي آن از طريق روش آزمون- آزمون مجدد براي وضعيت طبي 91/0، اشتغال 84/0، مصرف الكل و مواد 83/0، وضعيت قانوني
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: