شاخص شدت بي خوابي (ISI)


Insomnia Severity Index


 • عنوان فارسی: شاخص شدت بي خوابي (ISI)
 • عنوان انگلیسی: Insomnia Severity Index
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Insomnia Severity Index
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار آزمون با روش تحليل عامل تأييد شد، و سه عامل براي اين پرسشنامه بدست آمد (دوس علي وند، 1389). دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجويان. پايان نام
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي مقياس به مدت دو هفته 72/0 بدست آمد(دوس علي وند، 1389). دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اين پرسشنامه از همساني دروني مطلوبي برخوردار است. آلفاي كرونباخ 81/0 بدست آمد(دوس علي وند، 1389). دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجويان. پايان نامه
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: