مقياس برانگيختگي پيش از خواب (PSAS)


Pre-Sleep arousal scale


 • عنوان فارسی: مقياس برانگيختگي پيش از خواب (PSAS)
 • عنوان انگلیسی: Pre-Sleep arousal scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Pre-Sleep arousal scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار آزمون با روش تحليل عامل بررسي و دو عامل براي آن بدست آمد.دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. د
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي مقياس به مدت دو هفته براي زير مقياس شناختي 86/0، زير مقياس جسمي 93/0 و كل مقياس 88/0 بدست آمد. دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجوي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: نتايج پژوهش بر روي يك نمونه 30 نفري از دانشجويان نشان داد كه اين پرسشنامه داراي همساني دروني مطلوب مي باشد. آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه 85/0 ، براي زير مقياس جسمي 72/0 و براي زير مقياس شناختي 84/0 بدست آمد. دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از مت
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: