تجربه سوگ GEQ


Grief Experience Questionnaire


 • عنوان فارسی: تجربه سوگ GEQ
 • عنوان انگلیسی: Grief Experience Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Grief Experience Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: عوامل اين پرسشنامه روايي همگراي مناسبي با دو خرده مقياس افسردگي و جسماني سازي SCL-25 و GHQ-28 نشان دادند. نتيجه آزمون كندال برابر بود با 337/0 كه در سطح معناداري قرار داشت. مهدي پور، سميه؛ شهيدي، شهريار؛ روشن، رسول و دهقاني، محسن (1388). تعيين اعتبار و ر
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: همبستگي بين فرم ها برابر با 56/0 و پس از تصحيح با فرمول پيشگويي اسپيرمن- براون برابر 72/0 مي باشد (مهدي پور و همكاران، 1388). مهدي پور، سميه؛ شهيدي، شهريار؛ روشن، رسول و دهقاني، محسن (1388). تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ در نمونه ايراني. دو ماه
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضرايب آلفاي كرونباخ بين 86/0 و 40/0 متغير است. ضريب آلفاي كرونباخ 88/0 بدست آمد. ضرايب آلفاي كرونباخ براي دو نيمه فرم 1 و 2 به ترتيب برابرند با 82/0 و 84/0. (مهدي پور و همكاران، 1388). مهدي پور، سميه؛ شهيدي، شهريار؛ روشن، رسول و دهقاني، محسن (1388). تعيين
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب تنصيف گاتمن برابر 72/0 است(مهدي پور و همكاران، 1388).مهدي پور، سميه؛ شهيدي، شهريار؛ روشن، رسول و دهقاني، محسن (1388). تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه تجربه سوگ در نمونه ايراني. دو ماهنامه دانشگاه شاهد (دانشور رفتار). سال شانزدهم، شماره 37
 • توضیحات دیگر: