عزت نفس اليس پوپ


Ellis Poop Self steem Inventory


 • عنوان فارسی: عزت نفس اليس پوپ
 • عنوان انگلیسی: Ellis Poop Self steem Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: عزت نفس - خود - پرسشنامه -self steem- self - inventory
 • کاربرد: ميزان عزت نفس افراد
 • سازنده: اليس پوپ
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: در پنج مقياس کلی - تحصيلی - خانوادگی - جسمانی و اجتماعی عزت نفس را می سنجد. علاوه بر اين دارای يک مقياس دروغ سنج نيز هست.
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: برای نمره گذاری پاسخ نامه در صورتيکه هر سوال مطابق با ويژگی آزمودنی باشد اگر گزينه هميشه را علامت بزند نمره 2 ميگيرد و در صورتيکه گزينه گاهی اوقات را علامت بزند نمره 1 می گيرد و اگر گزينه هرگز را انتخاب کند نمره صفر را می گيرد. (اعداديکه داخل پرانتز هستند برعکس نمره گذاری می شوند) 1)مقياس کلی : عزت نفس کلی شخص را مورد ارزيابی قرار می دهد و سوالهای 1-7-13-(19) – 25-31-37-(43)- (49) و (55) مربوط به آن است 2)مقياس تحصيلی: در اين قسمت عزت نفس تحصيلی ارزيابی می شود يعنی به نگرش شخص راجع به توانايی تحصيلی او پی می بريم. سوالهای اين خرده مقياس عبارتند از (2)-8-(14)-20-(26)-32-(38)- 44-(50)-56 3)مقياس بدنی : اين سوالها در مورد توانايی بدنی اشخاص مطرح می شود و عزت نفس بدنی آنها را مشخص می کند. سوالهای اين قسمت عبارتند از (3)-9-(15)-2-(27)-33-39-45-(51)-57 4)مقياس خانوادگی : در اين مقياس نظر شخص راجع به خانواده خودش سنجيده می شود و با جواب به اين سوالها از نحوه نگرش او درباره خانواده اش با اطلاع می شويم اين سوالها عبارتند از:4-10-(16)-28-34-40-46-(52)-(58) 5)مقياس اجتماعی: با استفاده از اين مقياس مسايل اجتماعی اشخاص بررسی می شود که چگونه با اجتماع ارتباط برقرارکنند و نگرش آنها نسبت به اجتماع چگونه است اين سوالها عبارتند از (5)-(11)-17-33-(29)-(35)-(41)-47-53-59 6)مقياس دروغياب : اين قسمت برای تعيين روايی آزمون است. اگر آزمودنيها يا اشخاصی که تحت بررسی هستند پاسخهای جامعه پسند بدهند و احساس واقعی خود را بيان نکنند با پاسخ آزمودنيها به اين سوالها به چنين موقعيتهايی پی خواهند برد: سوالها عبارتند از : 6-(12)-18-(24)-30-36-42-(48)-54-(60)
 • رفرانس: غفاری ،ابوالفضل- رمضانی،خسرو، 1373،هنجاريابی آزمون پنج مقياسی عزت نفس کودکان و نوجوانان اليس پوپ برای دانش آموزان دبيرستانی شهر تهران ،پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبايی
 • آزمون مرجع: Ellis Poop Self steem Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اكبري آورزمان1371 در پژوهش خود با استفاده از يك نمونه 40 نفري دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمايي نشان داد ميان آزمون عزت نفس اليس پوپ و آزمون عزت نفس كوپر اسميت همبستگي 65/0 وجوددارد كه اين را بعنوان اعتبار همگراي آزمون عزت نفس اليس پوپ مي توان مورد
 • توضیح اول پایایی: 1)غفاري و رمضاني(1373) در پژوهش خود كه بر روي 1252 نفر دانش آموز دختر و پسر انجام داد پايايي آزمون عزت نفس اليس پوپ را بطور كلي 86/0 گزارش كرده است.(غفاري ،ابوالفضل- رمضاني،خسرو، 1373،هنجاريابي آزمون پنج مقياسي عزت نفس كودكان و نوجوانان اليس پوپ براي دانش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: فاتحي زاده و امامي(1378) ضريب پايايي آين آزمون را 85/0 و مظاهري و عمكاران ضريب پايايي آين آزمون را 73/0 محاسبه كرده اند.(مظاهري ،اكرم – باغبان ،ايران، فاتحي زاده ،مريم!385 – تاثير آموزش گروهي به شيوه هاي رفتاري و رفتاري شناختي بر غزت نفس دانشجويان دختر خو
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: غفاري و رمضاني همبستگي نيمه اول آزمون را با كل آزمون برابر با 94/0 و همبستگي نيمه دوم با كل آزمون را برابر با 94/0 محاسبه كرده اند.( غفاري ،ابوالفضل- رمضاني،خسرو، 1373،هنجاريابي آزمون پنج مقياسي عزت نفس كودكان و نوجوانان اليس پوپ براي دانش آموزان دبيرستان
 • توضیحات دیگر: 0