فهرست اختلال تنيدگي پس از ضربه می سی سی پی


Posttraumatic Stress Disorder Scale (Mississippi Scale)


 • عنوان فارسی: فهرست اختلال تنيدگي پس از ضربه می سی سی پی
 • عنوان انگلیسی: Posttraumatic Stress Disorder Scale (Mississippi Scale)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Posttraumatic Stress Disorder Scale (Mississippi Scale)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي آزمون در ايران با استفاده از روش روايي همزمان با آزمون همتا (سياهه PTSD) 82/0 ارزيابي گرديد (گودرزي، 1382). گودرزي، محمدعلي (1382). بررسي اعتبار و روايي مقياس اختلال تنيدگي پس از ضربه مي سي سي پي (اشل). مجله روانشناسي، سال هفتم، شماره 2، صفحات 178-1
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بر اساس روش بازآزمايي 91/0 محاسبه گرديد (گودرزي، 1382). گودرزي، محمدعلي (1382). بررسي اعتبار و روايي مقياس اختلال تنيدگي پس از ضربه مي سي سي پي (اشل). مجله روانشناسي، سال هفتم، شماره 2، صفحات 178-153.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي آزمون بر اساس همساني دروني 92/0 بدست آمد(گودرزي، 1382). گودرزي، محمدعلي (1382). بررسي اعتبار و روايي مقياس اختلال تنيدگي پس از ضربه مي سي سي پي (اشل). مجله روانشناسي، سال هفتم، شماره 2، صفحات 178-153. در پژوهش رشتي و گل شكوه نيز پايايي آزمون از طري
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: بر اساس روش دو نيمه كردن 92/0 بدست آمد(گودرزي، 1382). گودرزي، محمدعلي (1382). بررسي اعتبار و روايي مقياس اختلال تنيدگي پس از ضربه مي سي سي پي (اشل). مجله روانشناسي، سال هفتم، شماره 2، صفحات 178-153.
 • توضیحات دیگر: