آزمون سريع وضعيت ذهنی و هوشی(MMSE)


Mini Mental State Examination


 • عنوان فارسی: آزمون سريع وضعيت ذهنی و هوشی(MMSE)
 • عنوان انگلیسی: Mini Mental State Examination
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اختلالات روانی - دمانس- اختلالات شناختی- آزمونهای تشخيصی- تشخيص- mental disorders- dementia- cognitive disorders- diagnostic examinations- diagnosis
 • کاربرد: مقياسی جهت تبديل دمانس از يک خصيصه کيفی به درجه ای کمی و عددی
 • سازنده: فولشتاين و همکاران
 • سال ساخت: 1975
 • تعداد سوال: 11
 • زیر مقیاس: 1- حافظه و جهتيابی(16نمره) 2- در زمينه توجه و تمرکز(5نمره) 3- ارزيابی تواناييهای زبان و فهم(8نمره) 4- توانايی ديداری فضايی(1نمره)
 • نحوه اجرا: فردی - در حدود 5 تا 10 دقيقه توسط پرسشگر تکميل می شود.
 • نحوه نمره گذاری: کل پرسشنامه 30 نمره دارد نمره زير 25 در اين آزمون آسيب احتمالی مغزی و يا دمانس خفيف و نمره زير 20 آسيب قطعی شناختی و يا دمانس شديد را مطرح می نمايد.حداکثر نمره اکتسابي30 است. که نمره بالاتر از نقطه برش تا 30 افراد نرمال را مشخص می کند و نمره پايينتر از نمره برش افراد مبتلا به دمانس را مشخص می کند. نقطه برش 18 برای مردان و نقطه برش 17 برای زنان است با استفاده از منحني ROC نمره 22 به عنوان نقطه برش در نظر گرفته شد كه آزمون در اين نمره حساسيت 90 درصد داشت (سيديان و همكاران، 1386).
 • رفرانس: سيديان، مازيار؛ فلاح، مهتاب؛ نوروزيان، مريم؛ نجات، سحرناز؛ دلاور، علي و قاسم زاده، حبيب اله (1386). تهيه و تعيين اعتبار نسخه فارسي آزمون كوتاه وضعيت ذهني. مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، دوره 25، شماره4، صفحات 414-408
 • آزمون مرجع: Mini Mental State Examination
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: مارشال و همكاران(1975) در پژوهشي كه بر روي 206 بيمار دمانس،اختلال عاطفه،اختلال عاطفه همرا با آسيبهاي شناختي،مانيك،اسكيزوفرن ،اختلال شخصيت و 63 نفر از افراد سالم انجام دادند براي تعيين روايي همزمان از مقياس هوشي وكسلر براي بزرگسالان استفاده شد.. ضريب همبست
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ميستاكيدو و همكاران 2007 در پژو.هشي كه بر روي 103 بيمار سرطاني در يونان انجام دادند همساني پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ 89/0 محاسبه شد. Mystakidou K,Tsilica E ,Parpa E , Galanos A Vlahosl (2007) . Brief cognitive assessment of cancer patients : Evaluti
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Mini Mental State Examination
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: با توجه به ماهيت زباني برخي سؤالات و به منظور هماهنگ ساختن برخي ديگر از سؤالات با شرايط جامعه براي دستيابي به روايي ظاهري (Face Validity) قابل قبول تغييراتي در برخي از سؤالات پرسشنامه داده شد. سيديان، مازيار؛ فلاح، مهتاب؛ نوروزيان، مريم؛ نجات، سحرناز؛ دلا
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي تمايز (Discriminate Validity) بر اساس آزمون t مستقل انجام گرفت و با اطمينان 95 درصد بين عملكرد حافظه دو گروه فوق الذكر، تفاوت معني دار وجود داشت. سيديان، مازيار؛ فلاح، مهتاب؛ نوروزيان، مريم؛ نجات، سحرناز؛ دلاور، علي و قاسم زاده، حبيب اله (1386).
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بحيرايي(1379) در پژوهش خود كه بر روي 41 سالمند مبتلا به دمانس و 36 نفر سالمند بهنجار از هر دو جنس انجام داد ،پايايي آزمون MMSE را به روش بازآزمايي در فاصله زماني 10 روز برابر با 73/0 محاسبه كرد.(بحيرايي،احمدرضا،1379- بررسي مقدماتي كارايي آزمون معاينه مختص
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي كل آزمون 81/0 بدست آمد. سيديان، مازيار؛ فلاح، مهتاب؛ نوروزيان، مريم؛ نجات، سحرناز؛ دلاور، علي و قاسم زاده، حبيب اله (1386). تهيه و تعيين اعتبار نسخه فارسي آزمون كوتاه وضعيت ذهني. مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، دور
 • توضیحات دیگر: 0