مقياس عدم آگاهي از اختلال رواني


Assess Unawareness of Mental Disorders (SUMD)


 • عنوان فارسی: مقياس عدم آگاهي از اختلال رواني
 • عنوان انگلیسی: Assess Unawareness of Mental Disorders (SUMD)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: