پرسشنامه فراشناختي


(MCQ-30) metacognition


 • عنوان فارسی: پرسشنامه فراشناختي
 • عنوان انگلیسی: (MCQ-30) metacognition
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: (MCQ-30) metacognition
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در بررسي روايي سازه به كمك تحليل عامل 5 خرده مقياس براي پرسشنامه MCQ-30 تعريف شده است (كرمي و همكاران، 1391). كرمي، جهانگير، زكي يي، علي و رستمي، سميرا (1391). نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيش بيني هراس اجتماعي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: شيرين زاده (1385) پايايي بازآزمايي اين آزمون را در فاصله 4 هفته (59/0 تا 83/0) گزارش كرده است.شيرين زاده، صمد (1385). مقايسه باورهاي فراشناختي و مسئوليت پذيري در بين بيماران دچار اختلال وسواسي- اجباري، اضطراب منتشر و افراد نرمال. پايان نامه كارشناسي ارشد،
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در ايران شيرين زاده (1385) ضريب همساني دروني را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (71/0 تا 87/0) بدست آورد. شيرين زاده، صمد (1385). مقايسه باورهاي فراشناختي و مسئوليت پذيري در بين بيماران دچار اختلال وسواسي- اجباري، اضطراب منتشر و افراد نرمال. پايان نامه ك
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: